Ocenovani-majetku.wz.cz


Oblasti činnosti:

analýzy hodnoty majetku pro účely obchodního zákoníku
analýzy hodnoty majetku pro vnitřní potřebu managementu
- objednavatelů – převod majetku, účetnictví atd.
analýzy pojistných událostí - příčiny a výše škody
oponentní posudky
kompletní poradenství v oboru oceňování majetku
dlouholetá konzultační a analytická činnost pro poradenské,
auditorské firmy a znalecké ústavy
Vymezení rozsahu znalecké činnosti:
Dle specializace - ceny a odhady movitostí:
1. dopravní technika – veškerá automobilová technika, lanovky, lodě
2. potravinářské technologie a stroje – technologické linky pro stáčení kapalin,
balicí stroje a linky, cukrovary, lihovary, drožďárny, masokombináty
3. Obráběcí stroje
4. Zdravotnická technika
5. Zemědělská technika a produkty
6. Stroje a technologie pro chemickou výrobu
7. technologie a stroje cihlářského průmyslu
8. technologie a stroje sklářského průmyslu
9. technologie a stroje stavebního průmyslu
10. tiskařské stroje
11. technologie energetiky
12. škodné události v rozsahu zjištění příčiny po stanovení škody – sklářský průmysl,
textilní průmysl, zpracování odpadů, slévárenství, tepelné hospodářství,
elektrorozvodny NN a VN, zemědělství
13. stanovení obvyklého nájemného movitostí
14. stroje a zařízení obecně
15. převodní ceny v koncernu
Dle oboru – ekonomika:
1.akcie společností – prodej, obchodní zákoník vč. KCP
a.strojírenství
b.energetika
c.doprava
d.automobilový průmysl
e.stavebnictví
2.hodnota obchodních podílů – prodej, obchodní zákoník
3.nehmotný majetek – užitné vzory, ochranné známky, nekalá soutěž, autorské právo,
pohledávky
4.ušlý zisk – pojistné události, povinné ručení
Odběratelé:
Stát a státní organizace
Komunální sféra
Leasingové společnosti
Pojišťovny a banky
Obchodní společnosti
Fyzické osoby
Znalecké ústavy
Auditorské společnosti
Advokátní kanceláře
Správci konkurzní podstaty
Metody oceňování:
Plný rozsah známých metod:
Dle zák. č. 151/1997Sb.
Substanční metoda ocenění movitých věcí
Výnosové metody – DCF, KČV, reálné opce, EVA atd
Prezentace:
3.mezinárodní konference IOM Praha, 17. září 2004 , Téma: Metodické problémy
oceňování podniku - Zdroje rizik pro podnik a řízení bezpečnosti podniku
(spolu s Dr. Procházkovou) viz sborník
4.mezinárodní konference IOM Praha, 7.října 2005 , Téma: Standarty pro oceňování podniku
pce, riziko a oceňování podniku - Ostatní specifická rizika
viz sborník
Působnost:
Celá ČR, realizované zakázky v Slovenské republice, Rakouské republice a v
Německé spolkové republice pro tuzemské objednavatele.
Členství:
ČKOM
Účast v řešitelských týmech pro projekty z oblasti managementu rizik (MMR, kraje)


copyright: dysa